شیوه‌های انتقال اطلاعات دستگاه‌های حضور و غیاب به نرم‌افزارها

اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه را چگونه تخلیه کنیم؟

;