شناسایی چهره، انتخاب ایده‌آل در سیستم‌های کنترل تردد

;