دستگاه حضور و غیاب با قابلیت PUSH-ADMS

فرآیند تخلیه دستگاه‌های حضور و غیاب

;